Til styret i sameiet Grenseveien 8-26 ved Espen Karlsen

Kopi til Lasse Elden, spesialkonsulent, Miljørettet helsevern, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka

 

Viser til mottatt mail 27.11.17 fra sameiet Grenseveien 8-26 v/Espen Karlsen angående klage på byggestøy fra utbygging av Carl Berner Torg

 

Informasjonsskriv 1.12.2017 Peab AS og Peab Eiendomsutvikling AS

 

Her kommer oppdatert informasjon om byggearbeider på Carl Berner Torg frem til jul.

 

Vi har innført en tidsbegrensning på gjenstående støyende rivearbeid frem mot jul. Vi har avklart med riveentreprenøren at støyende arbeider (det vil si pigging) ikke starter før kl. 08.00 og avsluttes innen kl. 17.00.

 

Ordinært gravearbeid og ut/inntransport av masser vil pågå mellom kl. 07.00 -19.00.

 

Rivearbeidene vil være ferdig innen 2 uker fra dag, beregnet ut ifra arbeidstidene oppgitt ovenfor.

 

Støyforebyggende tiltak for å dempe støy gjøres ved at gjerdet mellom Carl Berner Torg og Sameiet Grenseveien 8-26 blir isolert. Arbeidet med dette starter på mandag 4.12.2017.

 

Informasjon om annet arbeid frem mot jul:

Det skal utføres prøveboring og prøvetaking med borerigg av forurensede masser fra neste uke.  Dette er ikke støyende arbeider og blir utført mellom kl. 07.00-17.00.

 

Varsling før nye byggearbeider starter opp i januar 2018:

Etter nyttår begynner vi med utkjøring av forurensede masse. Informasjon om dette kommer når vi vet mer.

 

Vedlegger til informasjon forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune:

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/1974-10-09-2

https://lovdata.no/forskrift/2015-10-01-1151

 

 

Med vennlig hilsen
For Peab AS prosjekt Carl Berner Torg