Om Sameiet

Om gården:
Sameiet består av 90 seksjoner fordelt på 10 oppganger (partall fra 8 til 26). Tverrenden som ligger nærmest Carl Berner rundkjøringen er på 6 etasjer, mens den øvrige delen av bygården er 5 etasjer høy. Bygården stod ferdig i 1934, utvidelse av sameiet med loftsleilighetene sto ferdig utbygd i 2015.

Oppvarming og varmtvann:
Elektrisk og vedfyring. Som del av våtromsrehabiliteringen som ble fullført i 2012 ble det lagt opp felles varmtvann fra beredere i kjellere. Kostnaden til oppvarming av vannet er en del av fellesutgiftene. Pipene ble rehabilitert høsten 2016, kun godkjente ildsteder kan benyttes. Ved fjerning av ildsted skal det gjennomføres av godkjent firma.

Plassering av sykler:
Sykler skal kun plasseres i sykkelparkering i bakgården eller låst inn i egen bod. Eventuelle sykler som står andre steder i sameiet vil bli fjernet uten varsel av vaktmester.

Vedlikehold:
Sameiet har vedlikeholdsplan laget av Usbl prosjekt sist oppdatert år 2022. Budsjetter og vedlikehold blir styrt etter vedlikeholdsplanen.
Oversikt over utført større vedlikehold i sameiet ligger i hovedmenyen på hjemmesiden.

Plassering av Moped/MC:
Parkering er avgiftsbelagt og plass må søkes til styret for tildeling av plass. Parkeringen er vinterstengt fra første snøfall til våren da plassen brukes som snødeponi.

Trappevask:
Vask av trappene i alle oppgangene utføres av Oslo Renhold As , og dekkes gjennom husleien. Renholderne krysser av på en liste i hver oppgang når trappevask er gjennomført. På høsten/våren eller i forbindelse med oppussing i en av leiligheten, kan trappene raskt bli skitne igjen. Sjekk derfor vaskelisten som henger på oppslagstavlene ved postkassene, før evt. klage på vask til styret eller firmaet.

Søppel:
Søppel legges i lukkede poser og plasseres i søppelcontainerne. Det er kun husholdningsavfall som legges i disse containerne. Papir og papp legges i egne containere. Emballasje av en annen art, ødelagt utstyr, kasserte eiendeler og lignende, må beboer selv besørge bortkjøring av.
Det er ikke tillatt å hensette søppel og lignende på fellesarealer, likeledes at det ved lufting av hunder blit lagt i pose, ryddet opp og kastet i container.
Ved hensetting av søppel utenfor søppelcontaintere eller i fellesarealer vil eier av leilighet bli bøtlagt sameiets søppelbot kr 1500, ref. protokoll fra årsmøte 2012-04-25. Ved eventuelle merkostnader ved opprydding blir eier av leiligheten belastet merkostnaden.

Styret:
Styret for perioden 2023/2024 består av 4 faste styremedlemmer i tillegg til styreformann. Styret har månedlige styremøter som det er mulig å melde saker inn til (send saker til styret@grenseveien.no)

Økonomi:
Spesifikasjon for sameiets langsiktige gjeld som pr. 20.03.2023 er på kr. 15,6 millioner:

(Lånene er tatt opp for å finansiere våtromsrehabiliteringen som ble gjennomført i sameiet i 2012, vedlikehold av uteområdet utført 2016, rørrehabilitering utført 2018 og utbygging av balkonger 2020)

8398 72 00335 Handelsbanken
8398 72 00343 Handelsbanken
8398 72 00351 Handelsbanken

Andel av saldo: Avhengig av fordelingsnøkkel (kontakt forretningsfører for mer informasjon)
Første termin: 30.12.2011

Forretningsfører:
Usbl Eiendomsforvaltning
tlf: 22 98 38 00
e-post: usbl@usbl.no

E-post

styret@grenseveien.no

Organisasjonsnummer

971 277 963

Forsikringsselskap

Protector forsikring

Faktura og postadresse

Forretningsadresse:
v/Klare Finans as
Pb 384

8001 Bodø

Fakturaadresse:
971277963
Postboks 2740
7439 Trondheim


Styremedlemmer

Styremedlemmer

Sameiet skal ha styre. Styret skal bestå av tre medlemmer, om ikke vedtektene sier noe annet. Styret velges på sameiermøtet, med vanlig flertall blant de avgitte stemmene. Styreleder velges særskilt, av sameiermøtet. Det kan vedtektsfestes at det også skal velges varamedlemmer. Det er ikke noe krav om at styremedlem er sameier. Man kan for eksempel velge inn en advokat hvis man har råd til det. Dette kan være praktisk der det er vanskelig å få folk til å stille som styremedlemmer. Styremedlem må være myndig. Det kan vedtektsfestes at kun fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Hvis juridiske personer representeres i styret, må det utvelges en representant for vedkommende som velges inn. Tjenestetiden er to år, med mindre sameiermøtet bestemmer noe annet. Et styremedlem kan tre tilbake i løpet av to års perioden når særlige grunner taler for det. Kravene som stilles til særlige grunner kan ikke være strenge, men man må anta at det må gis en reell begrunnelse. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsling, slik at man har tid til å foreta supleringsvalg. Sameiermøte kan når som helst med vanlig flertall vedta at et styremedlem skal kastes.

Styrets oppgaver

Styrets oppgave er å lede sameiet. Eierseksjonsloven §40 fastsetter at styret skal forestå “vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte”.

Sameiet skal ha styre. Styret skal bestå av tre medlemmer, om ikke vedtektene sier noe annet. Styret velges på sameiermøtet, med vanlig flertall blant de avgitte stemmene. Styreleder velges særskilt, av sameiermøtet. Det kan vedtektsfestes at det også skal velges varamedlemmer. Det er ikke noe krav om at styremedlem er sameier. Man kan for eksempel velge inn en advokat hvis man har råd til det. Dette kan være praktisk der det er vanskelig å få folk til å stille som styremedlemmer. Styremedlem må være myndig. Det kan vedtektsfestes at kun fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Hvis juridiske personer representeres i styret, må det utvelges en representant for vedkommende som velges inn. Tjenestetiden er to år, med mindre sameiermøtet bestemmer noe annet. Et styremedlem kan tre tilbake i løpet av to års perioden når særlige grunner taler for det. Kravene som stilles til særlige grunner kan ikke være strenge, men man må anta at det må gis en reell begrunnelse. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsling, slik at man har tid til å foreta supleringsvalg. Sameiermøte kan når som helst med vanlig flertall vedta at et styremedlem skal kastes.

Styrets oppgave er å lede sameiet. Eierseksjonsloven §40 fastsetter at styret skal forestå “vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte”.

Forretningsførers oppgaver

 • kreve inn felleskostnader, føre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle restanser
 • utarbeide ligningsdata til eierne
 • foreta en betryggende forvaltning av selskapets likvide midler
 • utføre løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap og årsberetning
 • fremme forslag til budsjetter
 • bistå selskapets styre med råd og tilrettelegging av sameiermøtet
 • delta i styremøter etter avtale og følge opp vedtak i styremøter/sameiermøter iht. forretningsførerkontrakten
 • registrere overdragelser av boliger og påse at selskapets regler blir fulgt
 • forestå beregning og utbetaling av lønn til selskapets ansatte, f.eks. vaktmester
 • oversende nødvendige oppgaver til myndighetene
Fant du det du lette etter?
Ja Nei

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]