1. Parkeringsplassene sorterer under styret som fører liste over hvem som leier parkeringsplass og parkeringsplassnr.

Tildeling skjer gjennom styret. Styret fører også liste over evt ledige plasser som tildeles etter en venteliste. Søknader vedrørende parkeringsplass rettes skriftlig til styret eller til epost: parkering@grenseveien.no

2. Parkeringsplasser som ikke benyttes innen 1/2 år (av leierens bil) kan kreves tilbake av styret som tildeler plassen til første person på ventelisten.

3. Parkeringsavgiften skal betales i rett tid, sammen med husleien.

4. Leieren av parkeringsplassen skal holde den ryddet for snø og annet til enhver tid.

5. Det er kun privatbiler/personbiler som kan parkeres på eiendommen. Ved særlige forhold kan styret gi dispensasjon etter skriftlig søknad.

6. Parkeringsplassen følger ikke leiligheten. Parkeringsplassen kan ikke fremleies eller overdras til andre. Det er kun beboere av eiendommen som kan leie parkeringsplass. Dog kan personer på fremleie få anledning til å leie hvis det er ledige plasser, for 1 år av gangen. En evt parkeringsplass nr. 2 blir behandlet som fremleie.

7. Parkering skal kun skje på de oppmerkede plassene. Annen transport som krever stopp utenom parkeringsplassen må kun skje i kortest mulig tidsrom for av -og pålessing uten å hindre den øvrige ferdsel.

8. Det er ikke tillatt for uvedkommende å parkere på eiendommen. Dette vil medføre borttauing på egen regning og ansvar.

9. Etter anmodning fra styret om at bilen må kjøres bort fra parkeringsplassen grunnet dugnad, feiing etc, skal dette skje innen avtalt tidsfrist. Dersom ikke dette skjer kan bilen taues bort for leierens regning, og plassen kan sies opp.

10. Bruk av signalhorn på bilen må ikke forekomme inne i gården.

11. Mislighold av disse vedtekter medfører inndragning av parkeringstillatelsen og borttauing som skjer på egen regning og ansvar.

12. Utleie-enheter og eksterne som har fått tildelt plass (se punkt 6.) vil tidligst kunne sies
opp et år etter inngått kontrakt med 3 måneders oppsigelses varsel etter dette om
nødvendig for å gi plass til eiere som også er beboere. Utleide parkeringsplasser som ikke
jevnlig benyttes (se punkt 2.) vil kunne sies opp med 2 ukers varsel.

13. Oppsigelses tiden er en måned fra 01 i hver måned.

14. En seksjonseier kan søke styret om ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonene disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte dersom det foreligger saklig grunn. For å sikre likebehandling og ivareta sameiets felles behov og sikkerhet skal styret utrede spørsmålet og utarbeide generelle retningslinjer for anlegg og bruk av ladepunkt. 

15. Sameiet er eier av alle ladestasjoner i sameiet og sørger for installasjon og drift av ladestasjonene. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp fastsatt av styret dersom det ikke er egen
måler.

16. Motorvogn parkert i sameiet skal være innrettet og utstyrt slik at den
ikke utvikler unødig eller generende støy.

17. Det er ikke tillat å parkere motorvogn på sameiets område hvor det er
foretatt endringer på lyddempere, motor eller annet som fører til høyere støynivå enn det
som var tillatt for motorvognen.

Styret ber om at disse parkeringsvedtekter blir overholdt slik at man kan spare styret for unødvendig arbeid.

Tapt parkeringsoblat kan erstattes ved å ta kontakt med styret på epost: parkering@grenseveien.no mot ett gebyr på kr 200,- for leid plass.

Last ned vedlegg:

Last ned parkeringsvedtekter som pdf